Turkish Archives of Pediatrics
Original Article

Risk factors affecting obesity development in high school students: a community based case-control study

1.

Department of Pediatric Infectious Diseases, Dr. Behçet Uz Children’s Diseases and Surgery Training and Research Hospital, İzmir, Turkey

2.

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı

Turk Arch Pediatr 2018; 53: 155-162
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.6566
Read: 536 Downloads: 409 Published: 28 November 2020

Aim: Obesity which is described as a “global epidemics” and qualified as “excessive accumulation of fat impairing health” by the World Health Organization is an important public health problem affecting children and adolescents as well as adults. The aim of this study was to determine the factors that affected obesity in high school students in a city center.
Material and Methods: A total of 386 students including 193 subjects and 193 controls were included in this case-control study. The data were collected by applying a questionnaire which questioned sociodemographic properties, eating and physical activity behaviors and factors which were considered to have an impact on body weight. Descriptive statistics were evaluated using chi-square and logistic regression analysis. A p value of <0.05 was considered statistically significant.
Results: In univariate analysis, presence of an obese person in the family/neighborhood, way of transportation to school, thoughts and wish of best friend of the same sex related to body weight and desire for weight loss were defined as variables which were associated with obesity. In multivariate regression analysis, it was found that presence of an obese person in the family/neighborhood, transportation to school by vehicle and having a best friend of the same sex who wanted the subject to stay at the same weight could be predictors of obesity. In the obese group, regarding oneself as obese and desire to lose weight were more common.
Conclusion: In this study, it was found that presence of an obese person in the family/neighborhood, transportation to school by vehicle and having a best friend of the same sex who wanted the subject to stay at the same weight were significant risk factors in terms of obesity. However, levels of perceiving oneself as obese and desire to lose weight were found to be higher in the obese group. Consumption of unhealthy food in the home environment should be prevented by performing awareness studies for parents. In addition, physical exercises performed together by family members will be helpful for adolescents in terms of developing healthy lifestyle behaviors.


Lise öğrencilerinde şişmanlık gelişimini etkileyen risk etmenleri: toplum tabanlı bir olgu kontrol çalışması

Amaç: Dünya Sağlık Örgütü tarafından “küresel epidemi” olarak tanımlanan ve “sağlığı olumsuz etkileyecek derecede bedende aşırı yağ birikmesi” olarak nitelendirilen şişmanlık, yetişkinleri etkilediği kadar çocukları ve ergenleri de etkileyen önemli bir halk sağlığı sorunudur. Bu araştırmanın amacı, bir il merkezinde liselerde eğitim gören öğrencilerde şişmanlık gelişimine etki eden etmenleri belirlemektir.
Gereç ve Yöntemler: Olgu kontrol tipindeki bu araştırmaya 193 olgu ve 193 kontrol grubu olmak üzere 386 öğrenci alınmış, sosyodemografik özellikleri, beslenme ve fiziksel etkinlik davranışları ve beden ağırlıkları üzerine baskı yapabileceği düşünülen etkenleri sorgulayan anket uygulanarak veriler toplanmıştır. Tanımlayıcı çözümlemeler, ki- kare ve lojistik regresyon çözümlemeleri ile değerlendirilmiştir. İstatistiksel anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak kabul edilmiştir.
Bulgular: Tek değişkenli çözümlemelerde ailede/yakın çevrede şişman birey varlığı, okula ulaşım şekli, aynı cinsiyetten en yakın arkadaşının beden ağırlığı ile ilgili isteği, beden ağırlığı ile ilgili düşüncesi, zayıflama isteği şişmanlık ile ilişkili değişkenler olarak belirlenmiştir. Çoklu regresyon modelinde ailede/yakın çevrede şişman birey varlığının, araç ile okula ulaşımın, aynı cinsiyetten en yakın arkadaşı tarafından olduğu kiloda kalmasının istenmesinin şişmanlığın yordayıcıları olabileceği belirlenmiştir. Şişman olan grupta kendisini şişman olarak görme ve zayıflama isteğinde olma daha yüksektir.
Çıkarımlar: Bu çalışmada ailede/yakın çevrede şişman birey varlığının, okula araç ile ulaşımın, aynı cinsiyetten en yakın arkadaşı tarafından olduğu kiloda kalması istenmesinin şişmanlık açısından anlamlı risk etmenleri olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte; kendisini şişman olarak algılama ve zayıflama isteğinde olma düzeyi şişman olan grupta daha yüksek bulunmuştur. Ebeveynlere farkındalık çalışmaları yapılarak ev ortamında sağlıksız yiyeceklerin tüketiminin önlenmesi gereklidir. Bununla birlikte aile bireylerinin birlikte yapacakları fiziksel egzersizler sağlıklı yaşam davranışları geliştirmesi konusunda ergenlere yardımcı olacaktır.

Cite this article as: Yıldırım S, Uskun E. Rısk factors affecting obesıty development in high school students: a community based case-control study. Turk Pediatri Ars 2018; 53(3): 155-62.

Files
EISSN 2757-6256