Turkish Archives of Pediatrics
Original Article

Comparison of practical application steps of the previously used adrenaline auto injector in Turkey (EpiPen) and the currently available adrenaline auto injector (Penepin): a multi-center study

1.

Department of Pediatrics, Division of Pediatric Allergy and Asthma, İnönü University School of Medicine, Malatya Turkey

2.

Department of Pediatrics, Division of Pediatric Allergy and Asthma, Yıldırım Beyazıt University School of Medicine, Ankara, Turkey

3.

Department of Pediatric Allergy and Asthma, Mersin City Hospital, Mersin, Turkey

4.

Department of Pediatrics, Division of Pediatric Allergy and Asthma, Medeniyet University School of Medicine, İstanbul, Turkey

5.

Department of Pediatrics, Division of Pediatric Allergy and Asthma, Başkent University School of Medicine, Ankara, Turkey

6.

Department of Pediatrics, Division of Pediatric Allergy and Asthma, Eskişehir Osmangazi University School of Medicine, Eskişehir, Turkey

7.

Department of Pediatrics, Division of Pediatric Allergy and Asthma, Ondokuz Mayıs University School of Medicine, Samsun, Turkey

8.

Department of Pediatric Allergy and Asthma, Acıbadem Hospital, Ankara, Turkey

9.

Department of Pediatrics, Division of Pediatric Allergy and Asthma, Gazi University School of Medicine, Ankara, Turkey

Turk Arch Pediatr 2018; 53: 149-154
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.6734
Read: 466 Downloads: 269 Published: 28 November 2020

Aim: It has been shown by a great number of studies that the correct use of adrenaline auto injectors prescribed to patients with anaphylaxis is associated with the design of the auto injector, in addition to training. The aim of this study was to compare the skills of adults in using two different auto injectors prescribed to patients with anaphylaxis.
Material and Methods: Parents of patients aged between 1 and 18 years who referred to allergy outpatients were included in the study.
Results: A total of 630 volunteers from nine centers were included in the study. Four hundred fifty-seven (72.5%) of the participants were females and 235 (37.3%) were undergraduates. The rate of showing all the steps of auto injector trainers correctly by the participants was found as (60.2%) (n=379) for EpiPen and 42.9% (n=270) for Penepin (p<0.001). The most frequent mistake with both auto injector trainers was the step of “place appropriate injection tip into outer thigh/press the trigger so it clicks.” When the preferences of the volunteers were asked after training and application, 527 (83.7%) chose EpiPen, stating that it was easier and simpler to use.
Conclusions: Our study showed that the correct usage rates of both adrenaline auto injectors were much lower than expected and there could be mistakes in the application of both. It could be appropriate to make improvements in the design of Penepin, which is still the only available adrenaline auto injector in Turkey, such that its application steps will be simpler and quicker.


Türkiye’de daha önce kullanılan adrenalin oto enjektörünün (EpiPen) ve güncel olarak var olan adrenalin oto enjektörünün (Penepin) pratik uygulama basamaklarının karşılaştırılması: çok merkezli bir çalışma

Amaç: Çok sayıda çalışma, anafilaksisi olan hastalara reçete edilen adrenalin oto enjektörlerinin doğru kullanımının, eğitime ek olarak oto enjektörün tasarımı ile ilişkili olduğunu göstermiştir. Bu çalışmanın amacı, anafilaksisi olan hastalara reçete edilen iki farklı oto enjektörün kullanımı ile ilgili olarak erişkinlerin becerilerini karşılaştırmaktır.
Gereç ve Yöntemler: Alerji Polikliniği’ne sevk edilen 1 ile 18 yaş arasındaki hastaların ebeveynleri çalışmaya alındı.
Bulgular: Dokuz merkezden toplam 630 gönüllü çalışmaya alındı. Katılımcıların 457’si (%72,5) kadın ve 235’i (%37,3) üniversite öğrencisi idi. Katılımcılar tarafından oto enjektör numune uygulama basamaklarının hepsinin doğru bir şekilde gösterilme oranı, EpiPen için %60,2 (n=379) ve Penepin için %42,9 (n=270) olarak saptandı (p<0,001). Her iki oto enjektör numunesi ile yapılan en sık hata, “uyluğun dış tarafına uygun enjeksiyon ucunu yerleştiriniz/çıt sesi duyacak şekilde tetiğe bastırınız” basamağında görüldü. Eğitim ve uygulama sonrasında, gönüllülerin tercihleri sorulduğunda, 527 (%83,7) gönüllü, kullanımının daha kolay ve basit olduğunu ifade ederek EpiPen’i tercih etti.
Çıkarımlar: Çalışmamız her iki adrenalin oto enjektörünün doğru kullanım oranlarının beklenenden çok daha düşük olduğunu ve her ikisinin uygulanması esnasında hatalar olabileceğini göstermiştir. Halen Türkiye’de var olan tek adrenalin oto enjektörü Penepin’in tasarımında, uygulama basamaklarının daha basit ve hızlı gerçekleştirilebileceği şekilde iyileştirmeler yapılması uygun olacaktır.

Cite this article as: Topal E, Ertoy Karagöl Hİ, Yılmaz Ö, et al. Comparison of practical application steps of the previously used adrenaline auto injector in Turkey (EpiPen) and the currently available adrenaline auto injector (Penepin): A multi-center study. Turk Pediatri Ars 2018; 53(3): 149-54.

Files
EISSN 2757-6256