Turkish Archives of Pediatrics
Original Article

Undergraduate medical education in Turkey–2010

1.

Hacettepe University Medical Faculty Department of Medical Education and Informatics, Ankara, Turkey

2.

Hacettepe University Medical Faculty Department of Pediatrics, Ankara, Turkey

Turk Arch Pediatr 2011; 46: 331-336
DOI: 10.4274/tpa.553
Read: 324 Downloads: 352 Published: 13 December 2020

The aim of the study was to determine the status of undergraduate medical education in Turkey through the answers given by the deans of medical faculties to the research questionnaire on Undergraduate Medical Education conducted by Turkish Medical Association. This was a descriptive study. The questionnaires have been sent out to 65 medical faculties which were informed to enroll students.The number of the medical faculties in Turkey reaches to 74 including nine new faculties that will open in 2010. Fifty eight of the medical faculties belonged to state-owned universities and 16 of them belonged to privately owned foundations. The total number of the medical students in Turkey was 38 536 in 2009-2010 academic year. Average number of students per faculty member was 22.6 in basic sciences; 4.5 in clinical sciences and 3.5 in total. The percentage of professors and associate professors with five years of experience who work full-time in medical faculties was 78.3%. Eighteen (32.1%) of 56 medical faculties adopted teacher-centered instructional model, four (7.1%) of them used student centered model and 34 (60.7%) of them used a combination of both approaches. System-based (integrated) curriculum was implemented in 47 (83.9%) of the medical faculties; five (8.9%) of them implemented discipline-based (traditional) and three (5.3%) faculties implemented problem-based curriculum. One (1.7%) faculty’s curriculum was based on a combination of integrated and traditional curriculum types. Increasing of the number of medical faculties is remarkable in the last two years. (Turk Arch Ped 2011; 46: 322-7)


Türkiye’de mezuniyet öncesi tıp eğitimi-2010

Bu araştırmanın amacı tıp fakültesi dekanlarının Türk Tabipleri Birliği Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Araştırması Anket Formu’na verdikleri yanıtlarla Türkiye'deki mezuniyet öncesi tıp eğitimi ile ilgili bir durum saptaması yapmaktır. Bu araştırma tanımlayıcı tipte bir çalışmadır. Veri toplama formu öğrenci aldığı belirlenen 65 tıp fakültesine gönderilmiştir.Türkiye’de yeni açılacak dokuz tıp fakültesi ile birlikte tıp fakültesi sayısı 2010 yılında 74’e yükselmektedir. Tıp fakültelerinin 58’i devlet, 16’sı vakıf üniversitesi tıp fakültesidir. Türkiye'de 2009-2010 ders yılında tıp fakültelerinde toplam öğrenci sayısı 38 536’dır. Temel bilimler öğretim üyeleri için bir öğretim üyesine ortalama 22,6 öğrenci, klinik bilimler öğretim üyeleri için ortalama 4,5 öğrenci, toplamda ise bir öğretim üyesine 3,5 öğrenci düştüğü görülmektedir. Fakültelerde profesörlerin ve beş yılık doçentlerin tam zamanlı çalışma oranı 2010 yılı için %78,3’dür. Elli altı tıp fakültesinden 34’ünde (%60,7) karma, 18’inde (%32,1) eğitici merkezli ve dördünde (%7,1) öğrenci merkezli eğitim modeli kullanılmaktadır. Müfredat incelendiğinde 47’sinde (%83,9) sistem temelli (entegre), beşinde (%8,9) disiplin temelli (klasik) ve üçünde (%5,3) probleme dayalı müfredat, birinde (%1,7) ise entegre ve klasik müfredat uygulandığı bildirilmektedir. Son iki yılda tıp fakültesi sayısındaki artış çarpıcıdır.(Turk Arş Ped 2011; 46: 322-7)

Files
EISSN 2757-6256