Turkish Archives of Pediatrics
Review

The importance of stool tests in diagnosis and follow-up of gastrointestinal disorders in children

1.

Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı, Manisa, Türkiye

Turk Arch Pediatr 2019; 54: 141-148
DOI: 10.14744/TurkPediatriArs.2018.00483
Read: 1391 Downloads: 408 Published: 27 November 2020

Stool is not just a simple waste material. Some stool tests can be easily used in primary care in the differential diagnosis of disorders such as gastrointestinal infections, malabsorption syndromes, and inflammatory bowel diseases. Stool tests can prevent unnecessary laboratory investigations. Stool analyses include microscopic examination, chemical, immunologic, and microbiologic tests. Stool samples can be examined for leukocytes, occult blood, fat, sugars (reducing substances), pH, pancreatic enzymes, alpha-1 antitrypsin, calprotectin, and infectious causes (bacteria, viruses, and parasites). Stool should also be macroscopically checked in terms of color, consistency, quantity, shape, odor, and mucus.


Çocuklarda sindirim sistemi hastalıklarının tanı ve izleminde dışkı incelemelerinin yeri

Dışkı yalnızca basit bir atık değildir. Bazı dışkı testleri sindirim sistemi enfeksiyonları, malabsorpsiyon sendromları ve inflamatuvar bağırsak hastalıkları gibi hastalıkların ayırıcı tanısında birinci basamak sağlık hizmetlerinde kolaylıkla kullanılabilir. Dışkı testleri sayesinde gereksiz laboratuvar incelemeleri önlenebilir. Dışkı incelemeleri arasında mikroskobik inceleme, kimyasal, immünolojik ve mikrobiyolojik testler vardır. Dışkı örneği; lökosit, gizli kan, yağ, indirgeyici maddeler olarak adlandırılan şekerler, pH, pankreas enzimleri, alfa-1 antitripsin, kalprotektin ve enfeksiyöz nedenler (bakteri, virüs ve parazitler) açısından incelenebilir. Dışkı renk, kıvam, miktar, şekil, koku ve mukus varlığı açısından da makroskobik olarak kontrol edilmelidir

Cite this article as: Kasırga E. The importance of stool tests in diagnosis and follow-up of gastrointestinal disorders in children. Turk Pediatri Ars 2019; 54(3): 141–8.

Files
EISSN 2757-6256