Turkish Archives of Pediatrics
Original Article

Ten-year follow-up of children with hydatid cysts

1.

Department of Pediatric Chest Diseases, Dr. Sami Ulus Obstetrics, Gynecology and Children’s Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

2.

Division of Pediatric Chest Diseases, Department of Pediatrics, Gazi University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey

3.

Division of Pediatric Chest Diseases, Department of Pediatrics, Necmettin Erbakan University Meram Faculty of Medicine, Konya, Turkey

4.

Department of Medical Education, Gazi University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey

Turk Arch Pediatr 2019; 54: 173-178
DOI: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.24119
Read: 505 Downloads: 372 Published: 27 November 2020

Aim: Hydatid cystic disease is an endemic parasitic disease that is common in the world. We aimed to review the demographic, clinical and laboratory findings, and treatments and outcomes of children with hydatid cyst disease, and to determine the factors affecting treatment response in two pediatric pulmonology centers in the central region of Turkey.

Material and Methods: The clinical records of patients aged below 18 years who were followed up between January 2006 and December 2016 because of hydatid cyst disease were reviewed retrospectively. The patients’ ages at the time of diagnosis, sexes, living areas (rural / urban), dog contact history, presence of hydatid cyst in other family members, symptoms, organs involved, dimensions of cysts, laboratory results, treatments and post treatment responses, follow-up, and outcomes were noted.

Results: In a period of 10 years, 50 pediatric patients were followed up with a diagnosis of hydatid cyst. The mean age was 9.3±0.5 years and 33 (66%) of the patients were male. Fifteen patients were living in a rural area and 35 were living in an urban area. Fifteen patients had a history of contact with a dog and 10% had a positive family history. Thirty-six patients had lung involvement, 25 had liver involvement, 14 (28%) had both lung and liver involvement, and six patients had organ involvement other than lung and liver. The indirect hemagglutination test for hydatid cyst was positive in 24 of 40 patients and Echinococcus granulosus-specific IgE positivity was detected in 8 of 17 patients. Surgery was performed in 31 patients with lung involvement and PAIR was performed in 13 patients who had liver involvement. Cyst excision was performed in two patients who had isolated spinal involvement. All patients were treated with albendazole, and additional praziquantel treatment was given to seven patients. Relapse occurred in seven patients in this period. The relapse frequency was higher in patients who had organ involvement other than in the lung and liver (p<0.05), and these patients’ treatment durations were longer compared with the others (p><0.05).

Conclusion: Hydatid cysts can involve different organs in children. Patients with organ involvement other than the lung and liver should be followed up carefully in terms of recurrence.


Kist hidatikli çocuk olguların onyıllık izlemi

Amaç: Kist hidatik dünyada yaygın görülen endemik bir parazitik hastalıktır. Çalışmamızda kist hidatikli çocuk hastaların verilerinin gözden geçirilmesi, hastalık bulguları ve verilen tedaviler ile tedavi yanıtının değerlendirilmesi, tedavi yanıtını etkileyen etmenlerin saptanması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntemler: Ocak 2006 ve Aralık 2016 yılları arasında kist hidatik nedeniyle izlemde olan hastaların dosyaları gözden geçirildi. Hastaların tanı yaşları, cinsiyetleri, yaşam alanları (kırsal/kent), köpek temas öyküsü, ailede başka bireylerde kist hidatik varlığı, yakınmaları, tutulan organları, boyutları, laboratuvar sonuçları, uygulanan tedaviler ve tedavi sonrası yanıtları kayıt edildi.

Bulgular: On yıllık sürede 50 çocuk hasta kist hidatik tanısı ile izlendi. Hastaların 33’ü (%66) erkekti. Ortalama tanı yaşı 9,3±0,5 yıldı. Hastaların 15’i kırsal kesimde yaşarken; 35’i kentsel kesimde yaşıyordu ve %10’unda ailede başka bireyde kist hidatik öyküsü vardı. Hastaların 36’sında akciğer tutulumu, 25’inde karaciğer tutulumu vardı. On dört hastada hem akciğer hem karaciğer tutulmuştu. Altı hastada akciğer ve karaciğer dışı organ tutulumu vardı. Kist hidatik indirekt hemaglutinasyon testi bakılan hastaların %60’ında pozitif iken, kist hidatik spesifik IgE 17 hastanın 8’inde pozitif saptandı. Hastaların tümü albendazol tedavisi almıştı. Yedi hastaya ek olarak praziquantel tedavisi verilmişti. Akciğer tutulumu olan 31 hastaya cerrahi, karaciğer tutulumu olan 13 hastaya PAİR (perkütan aspirasyon, enjeksiyon ve reaspirasyon) yapılmıştı. Spinal tutulumu olan iki hastada operasyonla kistler çıkarılmıştı. Akciğer ve karaciğer dışı organ tutulumu olan hastalarda yineleme sıklığı fazlaydı (p<0,05) ve bu hastaların tedavi süresi daha uzundu (p><0,05).

Çıkarımlar: Kist hidatik çocuklarda farklı organ tutulumları ile karşımıza çıkabilir. Akciğer ve karaciğer dışı organ tutulumu olan hastaların izleminde yineleme açısından daha dikkatli olmak gereklidir.

Cite this article as: Şişmanlar Eyüboğlu T, Ramaslı Gürsoy T, Tana Aslan A, Pekcan S, Budakoğlu Iİ. Ten-year follow-up of children with hydatid cysts. Turk Pediatri Ars 2019; 54(3): 173–8.

Files
EISSN 2757-6256