Turkish Archives of Pediatrics
Original Article

Mildly elevated TSH levels in obese children: What kind of problem is this?

1.

Kocaeli University Medical Faculty, Division of Pediatric Endocrinology and Diabetes, Kocaeli, Turkey

Turk Arch Pediatr 2011; 46: 33-36
DOI: 10.4274/tpa.46.06
Read: 392 Downloads: 370 Published: 12 December 2020

To determine the effects of obesity on thyroid functions in children. The records of 132 patients who were followed up in our pediatric endocrinology and diabetes department with the diagnosis of obesity from March 2006 to May 2009 were investigated retrospectively. Anthropometric measurements, serum lipid profiles, thyroid hormone levels, fasting blood glucose and insulin levels were evaluated. TSH levels of the patients whose HOMA-IR (homeostasis model assessment of insulin resistance) values were <3.16 and >3.16 were compared. Correlation between TSH levels and HOMA-IR levels and BMI (Body mass index) was investigated. TSH levels of seventeen patients (12.9%) were above the 97.5th persentile and TSH levels of fifty-one patients (38.7%) were above the 90th persentile. None of the patients whose TSH levels were above the 97.5th persentile had low free/ total T4 levels. There was no significant difference in the TSH levels when the patients whith HOMA-IR <3.16 and HOMA-IR >3.16 were compared. There was an insignificant, positive, weak correlation between TSH levels and HOMA-IR and BMI. TSH levels in obese children may be elevated without any change in peripheral thyroid hormone levels. This situation should not be evaluated as hypothyroidism and L- thyroxine treatment should not be started on the first evaluation.(Turk Arch Ped 2011; 46: 33-6)


Şişman çocuklarda hafif TSH yüksekliği: Nasıl bir sorun?

Şişmanlığın çocuklarda tiroid hormonları üzerine etkilerinin araştırılması. Çocuk endokrinoloji ve diyabet polikliniğinde Mart 2006- Mayıs 2009 tarihleri arasında şişmanlık tanısı ile izlenen 132 olgunun dosyaları geriye dönük olarak incelendi. Antropometrik ölçümleri, kan lipit düzeyleri, tiroid hormon düzeyleri, açlık kan şekeri ve insulin düzeyleri değerlendirildi. HOMA-IR (homeostasis model assessment of insulin resistance) <3,16 olan ile >3,16 olan olguların TSH (tiroid uyarıcı hormon) düzeyleri karşılaştırıldı. Tiroid uyarıcı düzeyi ile beden kitle indeksi (BKİ) ve HOMA-IR düzeyleri arasındaki ilişki incelendi. Veriler SPSS 13.0 istatistik programı ile analiz edildi. Bağımsız gruplar arasındaki karşılaştırmalar ki-kare testi ile, korelasyon analizi ‘Pearson yöntemi’ ile yapıldı. Anlamlılık sınırı p<0,05 olarak kabul edildi. On yedi olgunun TSH değeri (%12,9) 97,5 persantilin üzerinde, 51 olgunun (%38,7) TSH değeri ise 90. persantilin üzerinde saptandı. TSH değeri >97,5 persantil olan hiçbir olgunun serbest/total T4 düzeyi normalin altında değildi. HOMA-IR<3,16 olan olgular ile HOMA-IR >3,16 olan olgular TSH düzeyleri açısından karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı. TSH ile BKİ ve HOMA-IR değeri arasında pozitif yönde, zayıf derecede, istatistiksel olarak anlamlı olmayan bir ilişki saptandı. Şişman çocuklarda TSH düzeyi, tiroid işlevleri etkilenmeksizin yükselmiş olabilir, bu durum hipotiroidi lehine değerlendirilmemeli ve ilk değerlendirmede L-tiroksin tedavisi başlanmamalıdır. (Turk Arş  Ped 2011; 46: 33-6)

Files
EISSN 2757-6256