Turkish Archives of Pediatrics
Original Article

Foreign body ingestion in children

1.

Department of Pediatrics, Division of Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition, Süleyman Demirel University Faculty of Medicine, Isparta, Turkey

2.

Department of Pediatrics, Süleyman Demirel University Faculty of Medicine, Isparta, Turkey

Turk Arch Pediatr 2015; 50: 234-240
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2015.3164
Read: 1397 Downloads: 635 Published: 05 December 2020

Aim: Foreign bodies ingested by the oral route enter into the gastrointestinal tract and are considered a significant health problem in the childhood. In this study, we evaluated the pediatric patients who presented to our hospital with the complaint of ingestion of foreign body.

Material and Methods: The hospital records of all children who presented to our clinic because of ingestion of foreign body between January 2008 and January 2015 were examined retrospectively. The complaints at admission, the types of foreign bodies ingested, the localization of the foreign body in the gastrointestinal tract and the approaches and treatment methods used were examined.

Results: Thirty-six (56%) of 64 patients included in the study were male and 28 (44%) were female and the mean age was 5.7±4.6 years (10 months-17 years). Thirty eight (59%) of 64 children who were included in the assessment were below the age of five years. The most common complaint at presentation was parental recognition of the ingested object and dysphagia. The most commonly ingested foreign bodies included coins, sewing pins, safety pins and hairclips. Nail clipper detected in the stomach, sewing pin which penetrated through the duodenal wall and stuck to hepatic parenchyma were the first pediatric cases in the literature. Upper esophagus was the most common location for foreign bodies. Endoscopic examinations were performed in 55 of 64 children.

Conclusions: Early detection and treatment of ingested foreign bodies in the upper gastrointestinal system is important in terms of preventing possible complications. In our study, the most frequent foreign bodies detected in the upper digestive tract were coins and they were most frequently detected in the upper esophagus. Most of our patients were below the age of five years. Flexible endoscopic method was used commonly for treatment. (Turk Pediatri Ars 2015; 50: 234-40)


Çocukluk çağında yabancı cisim yutulması

Amaç: Çocukluk çağında ağız yoluyla yutulan yabancı cisimler sindirim sistemine girmekte ve önemli bir sağlık sorunu olarak kabul edilmektedir. Bu çalışmada hastanemize yabancı cisim yutma yakınmasıyla başvuran çocuk olgularımızı geriye dönük olarak değerlendirildi.

 Gereç ve Yöntemler: Kliniğimize Ocak 2008-Ocak 2015 tarihleri arasında yabancı cisim yutma nedeni ile başvuran tüm çocukların hastane kayıtları geriye dönük olarak incelendi. Çocukların başvuru yakınmaları, hangi yabancı cismi yuttukları, yabancı cismin sindirim sisteminde bulunduğu bölge, yaklaşım ve tedavi yöntemleri incelendi. Veriler tamamlayıcı-tanımlayıcı istatistik yöntemi ile değerlendirildi.

Bulgular: Çalışmaya alınan 64 olgunun 36’sı erkek (%56), 28’i (%44) kız çocuktu ve ortalama yaşları 5,7±4,6 yıldı (10 ay-17 yaş). Değerlendirilmeye alınan 64 çocuktan 38’i (%59) beş yaş altındaydı. En sık başvuru yakınması ailenin çocuğun yabancı cisim yuttuğunu fark etmesi ve yutkunma güçlüğü olarak saptandı. En sık yutulan yabancı cisimler madeni para, toplu iğne, çengelli iğne ve saç tokası olarak saptandı. Midede saptanan tırnak makası, duodenum duvarından girip karaciğer parankimine saplanıp kalan toplu iğne literatürde yer alan ilk çocuk olgulardı. Yemek borusu üst bölgesi yabancı cismin en sık saptandığı yerdi. Endoskopik inceleme 64 çocuktan 55’ine yapıldı.

Çıkarımlar: Sindirim sisteminin üst bölgesindeki yabancı cisimlerin erken tanı ve tedavisi, gelişebilecek komplikasyonların önlenmesi açısından önemlidir Çalışmamızda üst sindirim sisteminde en sık saptanan yabancı cisim para ve en sık saptandığı bölge üst yemek borusuydu. Olgularımızın çoğu beş yaş altındaydı. Tedavide sıklıkla esnek endoskopik yöntem kullanıldı. (Turk Pediatri Ars 2015; 50: 234-40)

Files
EISSN 2757-6256