Turkish Archives of Pediatrics
Original Article

Endotel function and thrombotic system evaluation of children whose parents had early onset coronary heart disease

1.

Koşuyolu High Speciality Training and Research Hospital, Division of Pediatric Cardiology, Kartal, İstanbul, Turkey

2.

İstanbul University İstanbul Medical Faculty, Division of Pediatric Cardiology, İstanbul, Turkey

3.

Istanbul University, Istanbul Medical Faculty, Division of Pediatric Cardiology, İstanbul, Turkey

4.

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Turk Arch Pediatr 2011; 46: 21-26
DOI: 10.4274/tpa.46.04
Read: 450 Downloads: 423 Published: 12 December 2020

First-degree relatives of patients who have had an acute myocardial infarction prior to age of 55 years have 2-7 times the risk that their peers have. The aim of this study was to investigate some haemostatic and inflammatory markers, in children whose parents had early onset (<55 years) coronary artery disease (CAD), and whether those markers were effective to show CAD risk. This prospective study was performed in Pediatric Cardiology Department of Istanbul Medical Faculty with the permission of Local Ethic Committee of Faculty. Forty-three healthy children, whose parents had early onset CAD, were matched with age and sex pairs and tissue factor (TF), free and total tissue factor pathway inhibitor (TFPI), fibrinogen, von Willebrand factor (vWF) and high sensitive CRP (hsCRP) were analyzed in both groups. SPSS 10 were performed for analyzing data using Mann-Whitney U and student-t tests. Study group had higher vWF than control group (116.3±52.2 vs. 86.8±41.4 ng/mL), p<0.05). Tissue factor, total and free TFPI, fibrinogen and hsCRP were not statistically different between the two groups. Although premature CAD is known to have a particularly strong genetic component, this study showed that haemostatic and inflammatory markers except vWF are not independent risk factors of family history of early onset CAD. (Türk Ped Arch 2011; 46: 20-5)


Ebeveynleri erken koroner kalp hastalığı geçirmiş çocuklarda endotel işlevi ve trombotik sistem değerlendirmesi

Bu çalışmanın amacı; anne ve/veya babası 55 yaşın altında koroner arter hastalığı (KAH) geçirmiş olan çocuklarda bazı hemostatik ve enflamatuar belirteçlerin düzeylerini araştırmak ve bu belirteçlerin KAH’ın gelişme riskini göstermede etkili olup olmadığını belirlemektir. Bu ileriye dönük çalışma Fakülte Yerel Etik Kurul izniyle İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı’nda yapılmıştır. Ailesinde 55 yaş altında KAH olan 43 sağlıklı çocuk aynı yaş ve cinsiyetteki sağlıklı kontrollerle eşleştirilerek doku faktörü (DF), serbest ve toplam doku faktörü yolu inhibitörü (DFYİ), fibrinojen, von Willebrand faktör (vWF) ve yüksek duyarlıklı CRP (hsCRP) düzeyi belirlendi. Verilerin analizi SPSS 10 programı ile student-t ve Mann-Whitney U testleri kullanılarak yapıldı. Çalışma grubunda vWF düzeyleri kontrol grubuna göre daha yüksek bulundu [116,3±52,2 ve 86,8±41,4 ng/mL, (p<0,05)]. İki grup arasında DF, toplam ve serbest DFYİ, fibrinojen ve hsCRP yönünden istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı.Özellikle erken yaşta KAH geçirmenin temelinde genetik etmenlerin olduğunun bilinmesine karşın, bizim çalışmamızda ebeveynlerinde erken yaşta KAH öyküsü olan çocuklarda vWF dışındaki hemostatik ve enflamatuar belirteçler bağımsız bir risk etmeni olarak gösterilememiştir.(Türk Ped Arş 2011; 46: 20-5)

Files
EISSN 2757-6256